• Cristina Prados

PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS: FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DEL PERSONAL


El risc de penetració a importants sectors del sistema financer per part de les organitzacions criminals, va donar lloc fa anys al naixement d'una política internacional coordinada, que la seva més important manifestació va ser la creació al 1989 del Grup d'Acció Financera (GAFI). Les Recomanacions del GAFI aprovades al 1990, i tingudes molt en compte per la nostra Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND), es varen convertir en l'estàndard internacional en la matèria.


Així, la implementació dels estàndards internacionals de Prevenció i lluita contra el Blanqueig de Diners o Valors i contra el Finançament del Terrorisme va esdevindré una prioritat nacional que es va accentuar arran dels escàndols del “Cas BPA”.


Aquests canvis legislatius van comportar l’adopció d’iniciatives legislatives i la revisió del sistema de prevenció i repressió amb la finalitat d’assolir un marc més efectiu per a la lluita contra aquestes conductes delictives.NORMATIVA AL PRINCIPAT D’ANDORRA


La Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (que va patir la seva darrera actualització al febrer d'aquest any) està estructurada en dotze (12) capítols que regulen de manera sistemàtica les mesures de Prevenció i lluita contra el Blanqueig i el Finançament del Terrorisme.


Entre algunes d’aquest ampli catàleg de mesures, trobem:

  • L'elaboració d’un Estudi de Risc Individual (ERI);

  • L’aplicació de les Mesures de Diligència Deguda oportunes;

  • La detecció, anàlisi i comunicació de les operacions sospitoses (DOS);

  • L’aplicació de les Mesures Restrictives que s’estimin;

  • La realització d’Auditories internes i externes, si escau;

  • La creació de mecanismes de control intern;

  • La creació de polítiques o protocols de prevenció;

  • El nomenament dels membres de l’Òrgan de Control Intern i de Comunicació, i del Representant davant la UIFAND;

  • La creació d’un canal específic de denúncies;

  • i, La creació d’un Pla de formació eficient, entre d’altres.


PLANS DE FORMACIÓ: LA IMPORTÀNCIA DE LA SENSIBILITZACIÓ


Totes les obligacions legals que s’estableixen a la Llei, són imprescindibles pel compliment de la normativa per part dels subjectes obligats.


La tendència al Principat sembla ser centrar l'atenció als KYC, i aquesta, és només una de les obligacions que fa referència a les mesures de diligència deguda. Però, saben els treballadors aplicar correctament aquests KYC? Entenen la importància que té aplicar aquestes mesures de prevenció? Algú els hi ha explicat les implicacions legals que té l’omissió d’aquestes obligacions?


Tenir un Model de Prevenció de Blanqueig de Capitals és important, però aquest programa ha de ser eficaç a la nostra entitat, i per què sigui complert, haurà de complir amb totes les obligacions legals que es reveuen a la Llei, entre les quals trobem: els Plans de Formació.EL MEU PLA DE FORMACIÓ


Els Plans de Formació anual en matèria de Prevenció de Blanqueig de Diners i Valors i del Finançament del Terrorisme, han d’esdevenir una qüestió prioritària, de realització continuada, i procurar abastar a la totalitat dels membres de l’empresa.


L’objectiu dels Plans de Formació és assegurar que tots els membres de l’empresa mantenen uns coneixements adequats i actualitzats en matèria de Prevenció del Blanqueig i del Finançament del Terrorisme amb relació a: la legislació andorrana que els hi aplica, el delicte de blanqueig de capitals, i la normativa interna de prevenció, com a mínim.


En aquest sentit, el contingut dels Plans de Formació s’ha de determinar i modular en funció dels membres de l’entitat a qui vagi dirigida la formació, i tenint en consideració la idoneïtat de cadascun dels llocs de treball, per les seves característiques.


Addicionalment, les empreses haurien de portar a terme accions formatives específiques, quan es produeixen canvis significatius a la legislació vigent i/o a la normativa interna de prevenció i detecció del blanqueig, o fins i tot amb la incorporació de personal nou de treball a l'entitat.


Les accions formatives concretes contingudes als Plans de Formació poden ser impartides per formadors interns qualificats en matèria de blanqueig de l’empresa, o per una empresa externa de serveis amb experiència demostrable en aquesta matèria (vegeu els nostres serveis en aquest sentit).


La formació empresarial en general, no és una tasca d’un dia, ni d’accions separades o sense continuïtat. Si el que volem a la nostra empresa són treballadors amb un nivell formatiu òptim, haurem de desenvolupar un pla de formació. Aquest Pla ens permetrà desenvolupar un programa formatiu que faci als nostres treballadors competents als seus llocs de treball.”


Cristina Prados Ruiz, Assessora Corporate Compliance.


21 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo