• Cristina Prados

LES OPERACIONS SOSPITOSES AL PRINCIPATOPERACIONS SOSPITOSES


La normativa andorrana en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, no fa una descripció exhaustiva del que és una Operació Sospitosa, però, la Llei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, parla d’una operació o projecte d’operació relativa a fons respecte dels quals es tingui la certesa o es conegui, hi hagi sospites o motius raonables per sospitar que són el producte d’una activitat delictiva o que estan relacionades amb el finançament del terrorisme.


Segons l’article 20 de la Llei 14/2017, els subjectes obligats han de formular una declaració davant la Unitat d’Intel·ligència Financera andorrana (UIFAND), per iniciativa pròpia, de qualsevol operació o projecte d’operació relativa a fons respecte dels quals es tingui la certesa o es conegui, hi hagi sospites o motius raonables per sospitar que són producte d’una activitat delictiva o que estan relacionades amb el finançament del terrorisme, i contestar sense demora a les sol·licituds d’informació addicional que els hi dirigeixi la UIFAND, facilitant tota la informació que sigui requerida en l’exercici de les seves funcions.


La UIFAND, així com a qualsevol altra autoritat administrativa o fins i tot judicial, adopten les mesures adequades per tal de protegir als subjectes obligats envers amenaces o accions hostils derivades del compliment de les seves obligacions. Les autoritats vetllen per la confidencialitat sobre la identitat dels subjectes obligats i treballadors que intervenen a les declaracions.


DECLARACIÓ D’OPERACIÓ SOSPITOSA

La Declaració d’Operació Sospitosa (DOS) s’ha de fer a través de la implementació d’un Formulari publicat per la UIFAND sota la denominació de “Formulari de Declaració d’operació sospitosa” que s’adjunta a continuació:

Formulari Declaracio Operacio Sospitosa
Download • 103KB

Aquest Formulari haurà de ser correctament implementat, reflectint totes aquelles dades que al mateix es sol·licita per la UIFAND. Així mateix, segons l’article 12 del Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2017, la declaració de sospita ha d’anar acompanyada amb una sèrie d’informació addicional o documentació adjunta que, com a mínim, haurà de ser la següent:

  • Relació i identificació de les persones físiques o jurídiques i els seus beneficiaris efectius que participen en l’operació, així com el concepte de la seva participació en la mateixa operació;

  • Relació de les operacions, amb precisió de la data, l’objecte, la moneda, l’importa, la forma i el lloc o els llocs d’execució;

  • Copia de la documentació mitjançant la qual s’ha identificat al client que ha sol·licitat l’execució de l’operació sospitosa i, si escau, el beneficiari efectiu;

  • Copia de la documentació mitjançant la qual el client justifica l’operació;

  • i, Exposició de totes les circumstàncies de l’operació sospitosa de què disposi el subjecte obligat.

En cas de no disposar d’alguna de la informació addicional esmenada, s’haurà de fer constar expressament a la declaració de l’operació.


Tanmateix, amb posterioritat a la declaració sospitosa, el subjecte obligat haurà de transmetre qualsevol element addicional relatiu a la declaració que sigui de nou coneixement a la UIFAND, amb la major brevetat possible des del seu coneixement.


La DOS té una sèrie de formalismes, que s'especifiquen a les "Instruccions per efectuar una Declaració d'Operació Sospitosa" que va publicar la UIFAND, i que s’han de respectar per a la seva presentació davant l’organisme:

  • El Formulari ha d’anar signat pels representants legals davant de la UIFAND;

  • Prèviament a la presentació de la DOS, el subjecte obligat ha de convenir via telefònica del dia i l’hora per presentar l’escrit a les dependències de la UIFAND.

  • La comunicació que s’adreci a la Unitat es presentarà sempre de forma presencial, en sobre tancat i amb justificant de recepció, per preservar la confidencialitat de l’assumpte. En cap cas, es pot fer ús de la bústia de la Unitat, sigui per deixar-hi correspondència o respostes de sol·licituds formulades, sigui per qualsevol altre tipus de comunicació o documentació.

  • Les declaracions s’efectuaran sempre per escrit, en suport de paper, i en cas d’urgència s’efectuaran prèviament per tot mitja a l’abast, i posteriorment, es trametrà la declaració escrita en el termini màxim de dos dies hàbils. En aquest cas, la declaració escrita ha de fer referència a la primera comunicació inicial, i el mecanisme emprat per a la mateixa comunicació.

PROHIBICIO D’EXECUSIÓ I DE REVELACIÓ


L'article 22 de la Llei 14/2017 estableix la regla general d'abstenció d'executar operacions de les quals sàpiguen o hi hagi sospites o motius raonables per sospitar que estan relacionades amb el producte d’activitats delictives o amb el finançament del terrorisme fins que no hagin fet la preceptiva declaració de sospita davant la UIFAND i hagin complert qualsevol altra instrucció addicional d’aquesta.


En aquest mateix sentit, quan no executar l’operació resulti impossible o pugui comprometre la persecució dels beneficiaris de la presumpta operació de blanqueig o finançament del terrorisme, el subjecte obligat podrà executar l’operació i efectuar immediatament després una declaració a la UIFAND. La declaració ha d’exposar, a més de la informació a la qual ja ens hem referit, els motius concrets que van justificar l’execució de l’operació. Aquesta excepció s’ha d’entendre com a tal, i només tindrà lloc amb caràcter extraordinari prèvia comunicació i aprovació per part de l’OCIC de l'entitat concreta.


Així mateix, s'estableix a l'article 26 de la Llei 14/2017, que les actuacions que es desenvolupen amb relació a les obligacions derivades de la normativa de prevenció de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme, tenen un caràcter estrictament confidencial. Això vol dir que, el subjecte obligat, així com els seus directius i/o treballadors, o qualsevol persona que pertanyi a la companyia, estan obligats a no revelar als clients afectats ni a tercers que s’està transmetent, es transmetrà o s’ha transmès informació a la UIFAND ni que està realitzant-se o pot realitzar-se una anàlisi o investigació sobre blanqueig de diners o valors o finançament del terrorisme.


NORMATIVA INTERNA


Els subjectes obligats, per tal de complir amb les exigències legals i recomanacions que ha fet en els últims anys la UIFAND, incorporen habitualment una sèrie de protocols i polítiques, o en general normativa interna, on es recullen els extrems que afecten a aquestes Declaracions d'Operacions Sospitoses, entre altres obligacions.


Es tracta de crear i oferir als integrants de la companyia les eines necessàries per actuar davant aquestes circumstàncies, i de complir amb les obligacions legals que s'estableixen a la normativa andorrana en matèria de prevenció. En aquest sentit, les empreses disposen dels mecanismes necessaris per no incórrer en incompliments o infraccions, i no veure's perjudicats per les altes sancions establertes legalment.


A KLABCOMPLIANCESOLUTIONS ens dediquem a la implementació de programes de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme dins les empreses. Aprofitem aquests serveis per adaptar les empreses dels nostres clients a la normativa andorrana en aquesta matèria, i així prevenir de futures implicacions legals penals i/o administratives.


Posa’t en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.


Tel. +376 808 178

Mail. info@klabcompliance.com

Web. https://www.klabcompliance.com/

LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/klab-compliance-solutions/Cristina Prados Ruiz, Assessora Corporate Compliance.


22 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo