• Cristina Prados

IMMOBILIÀRIES I PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

Cada cop més sovint, ens trobem alguns sectors empresarials preocupats pel seu grau de compliment normatiu. En especial a KLAB, empresa especialitzada en la Prevenció del Blanqueig de Capitals per a Immobiliàries, ens trobem en el sector immobiliari, empresaris que tenen dubtes sobre les seves obligacions legals i normatives.Si ets un agent immobiliari o tens una agència immobiliària, en matèria de Prevenció de Blanqueig de Diners o Valors, i del Finançament del Terrorisme (PBC/FT), aquí et fem cinc cèntims de les teves obligacions:


1. Per què ets un subjecte obligat?


Els agents immobiliaris i les agències immobiliàries es troben sotmesos a les obligacions imposades per la normativa en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals.


En aquest sentit, de l'article 2.2 apartat "d" de la Llei 14/2017, 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valor i el finançament del terrorisme, es dedueix:


"Aquesta Llei s'aplica als següents subjectes obligats: (...) 2. Les següents persones físiques o jurídiques, en l'exercici de la seva activitat professional: (...) d) agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d'immobles. (...)."


En el moment de creació d'aquesta llei, i igual que han fet la majoria dels nostres països veïns, es va incorporar a les immobiliàries com a subjectes amb un alt risc de ser utilitzats pels delinqüents com a mitjà per blanquejar diners procedents d'activitats il·lícites. Per tant, les obligacions desenvolupades al llarg d'aquesta normativa en matèria de prevenció, hauran de ser aplicades per qualsevol immobiliària del país.


2. Que has de fer per complir amb les teves obligacions i adaptar-te a la normativa vigent?


Amb caràcter enunciatiu, hauràs d'implementar un Model de Prevenció de Delictes especialitzat en la Prevenció del Blanqueig de Capitals.


De manera esquemàtica, la Llei 14/2017 obliga a les immobiliàries a:

 • Elaborar un Estudi de Risc Individual, que té per objectiu adoptar les mesures adequades per identificar, avaluar i comprendre els riscos de blanqueig de diners o valor i de finançament del terrorisme, que existeixen a l'empresa. En aquest sentit, l'article 5 de la Llei 14/2017 assenyala que a l'Estudi es prenen en consideració els factors de risc rellevants per tal de determinar el nivell global de risc, i es contemplen les mesures de mitigació que s'han considerat apropiades.

 • Implementar les mesures de diligència deguda oportunes que constitueixin un procés a través del qual el subjecte obligat recopili, actualitzi i conservi tota la informació i documentació rellevant del seu client. El subjecte obligat ha de determinar l'abast de les mesures de diligència deguda en funció del risc tenint en compte, entre d'altres, el volum de les operacions, el propòsit i la durada de la relació de negoci. Aquestes mesures són:

 • la identificació i verificació de la identitat del client d'acord amb documents fiables;

 • la identificació i verificació de la identitat del beneficiari efectiu i enteniment de l'estructura de control i propietat del client; i

 • la comprensió del propòsit i índole de la relació de negoci.

 • Establir el procediment de formulació de les corresponents Declaracions d'Operacions Sospitoses. La DOS és un escrit que es remet a la UIFAND on es comunica una operació o projecte d'operació relatiu a fons dels que tingui la certesa o conegui, tingui sospites o motius raonables per considerar que podrien estar relacionats amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

 • Establir el procediment d'aplicació de mesures restrictives amb relació a les persones i entitats que figuren a la Llista emesa pel Principat d'Andorra i publicada a la pàgina web de la UIFAND.

 • Conservar tota aquesta documentació en què es formalitza el compliment de les obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de diners i valor i del finançament del terrorisme, durant un període mínim de deu (10) anys; que podrà ser prorrogada per part de la UIFAND per un període màxim de cinc (5) anys.

 • Auditar els procediments establerts. Control, revisió i actualització per part de l'Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC) que haurà de vetllar pel seu compliment, però també per la seva eficàcia i efectivitat. Es recomana realitzar anualment verificacions internes periòdiques arran de l'adequació i eficàcia de les mesures de control intern. Aquest procés de verificació, servirà per examinar i avaluar l'adequació i l'eficàcia dels sistemes, els mecanismes de control intern i les disposicions de l'entitat, formular recomanacions i verificar-ne el compliment.

 • Nomenar als òrgans de control de la companyia: Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC), i al Representant davant la UIFAND.

 • Establir mesures de control intern a través del Canal de Denúncies (o Canal Ètic).

 • Establir un pla de formació en matèria de prevenció de blanqueig de diners i valors i finançament del terrorisme, que sigui prioritària i continuada, i que abasti a la totalitat dels membres de l'empresa, amb un contingut concret i uns objectius a determinar.

3. A quines sancions t'estàs enfrontant si no implementes un programa de prevenció?


A través d'aquest resum, podreu veure quines sancions hi ha establertes per a cada tipus d'infraccions en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals.


A. Tipus d'infraccions:

 • Infraccions molt greus relatives a incompliments en relació a:

 • Identificació o verificació dels clients,

 • Procediments de control intern,

 • Declaració d'operacions sospitoses,

 • Informació i adopció de mesures restrictives,

 • Facilitació a la UIFAND, en temps i forma, de tota la informació que sol·liciti,

 • Elaboració d'un Estudi de Risc Individual,

 • Conservació de documents,

 • 3 infraccions greus durant un any.

 • Infraccions greus relatives a incompliment en relació a:

 • Informació sobre el propòsit i l'índole prevista de la relació de negoci,

 • Seguiment continuat del client,

 • Mesures de diligència deguda reforçada,

 • Auditoria externa anual,

 • Designació del òrgan de control intern i comunicació;

 • Identificació o verificació de l'origen dels fons objecte de la relació de negoci,

 • Compliment dels comunicats tècnics emesos per la UIFAND,

 • Estudi de Risc Individual inadequat,

 • 3 infraccions lleus durant un any.

 • Infraccions lleus: qualsevol incompliment no considerat infracció greu o molt greu.

B. Sancions per agències immobiliàries (PJ):

 • Per infracció molt greu:

 • Multa d’entre 90.001 i 1.000.000 euros.

 • Restricció d’operacions temporal o definitiva.

 • Revocació o modificació de l’autorització de l’activitat.

 • Prohibició temporal o definitiva de prestació de serveis.

 • Al càrrec d’alta direcció: multa d’entre 25.001 i 300.000 euros, i suspensió temporal mínima de 6 mesos o suspensió definitiva.

 • Per infracció greu:

 • Multa d’entre 15.001 i 90.000 euros.

 • Restricció d’operacions temporal.

 • Al càrrec d’alta direcció: multa d’entre 3.001 i 25.000 euros, i suspensió temporal entre un i sis mesos.

 • Per infracció lleu:

 • Amonestació escrita.

 • Multa d’entre 600 i 15.000 euros.

 • Al càrrec d’alta direcció: amonestació escrita, i multa d’entre 300 i 3.000 euros.

C. Sancions per agents immobiliaris (PF):

 • Per infracció molt greu:

 • Multa d’entre 25.001 i 300.000 euros.

 • Suspensió temporal mínima de 6 mesos o definitiva.

 • Restricció d’operacions temporal o definitiva.

 • Revocació o modificació de l’autorització de l’activitat.

 • Per infracció greu:

 • Multa d’entre 3.001 i 25.000 euros.

 • Suspensió temporal.

 • Restricció d’operacions temporal.

 • Per infracció lleu:

 • Amonestació escrita.

 • Multa d’entre 300 i 3.000 euros.A KLAB COMPLIANCE SOLUTIONS t'ajudem a incorporar un Model de Prevenció de Delictes especialitzat en el Blanqueig de Diners o Valors i del Finançament del Terrorisme (PBC/FT) a la teva agència immobiliària.

Si encara no tens el teu Manual de Prevenció, posa't en contacte amb nosaltres.

Tel. +376 808 178

Mail. info@klabcompliance.com

Web. https://www.klabcompliance.com/

LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/klab-compliance-solutions/

Cristina Prados Ruiz, Assessora Corporate Compliance.26 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo