• Cristina Prados

ESTUDI DE RISC: ERI I ERN

L'ERI I L'ERN


L'Estudi de Risc Individual (ERI) és una eina de prevenció i control, que s'estableix a la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.


L'Estudi de Risc Nacional (ERN) és l’autoavaluació que realitza el Principat d'Andorra per tal de detectar mancances del sistema de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners i valors i el finançament del terrorisme.


Aquesta autoavaluació es portarà a terme en les setmanes vinents al Principat, motiu pel qual la UIFAND demana la col·laboració dels subjectes obligats, i fet que ha esdevingut en aquesta publicació on parlarem de l'ERI i l'ERN.


ESTUDI DE RISC INDIVIDUAL


L'Estudi de Risc Individual (ERI) és un informe d'autoavaluació, que té per objectiu adoptar les mesures adequades per identificar, avaluar i comprendre els riscos de blanqueig de diners o valor i de finançament del terrorisme, que existeixen dins d'una empresa.


Segons la Guia de l'Estudi de Risc Individual, publicada per la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND) al juliol de l'any 2018, es defineix l'ERI com a:


"una eina que ha de servir a cada subjecte obligat per identificar i gestionar adequadament els riscos de blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme als quals es troba exposat. Aquest Estudi ha de comportar un procés d'autoavaluació del mateix negoci per part de cada subjecte obligat, amb l'objectiu de detectar aquelles àrees més vulnerables i en les quals, per tant, s'hauran de concentrar la major part dels esforços i mesures de control per reduir-ne el risc associat fins a un nivell acceptable segona la tolerància que determini cada subjecte obligat."


La Llei 14/2017 exigeix que els subjectes obligats per la normativa de prevenció del blanqueig, elaborin un ERI de l'entitat, on es prengui en consideració els factors de risc rellevants per tal de determinar el nivell global de risc, i per tal que es puguin contemplar les mesures de mitigació que s'estimin apropiades a tals efectes.


FASES DE L'ERI


Aquest Estudi d'autoavaluació del que estem parlant, consta de quatre etapes principals:


1. FASE D'IDENTIFICACIÓ DE RISCOS: etapa en què s'identifiquen les àrees de negoci susceptibles a ser utilitzades pel Blanqueig de Capitals o el Finançament del Terrorisme. Aquestes àrees són agrupades en les següents categories de riscos:

  • Risc de clients: s'ha de tenir en compte la classificació de cada client en funció del nivell de risc de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme que presenta dins l'empresa.

  • Risc de productes o de serveis: s'identificaran tots aquells productes i serveis que ofereix l'empresa, i s'avaluarà el risc de cadascun d'aquest de poder ser utilitzats per al Blanqueig de Diners i Valor i pel Finançament del Terrorisme.

  • Risc geogràfic: s'ha de tenir en compte i valorar, el grau d'exposició bé donat per la pròpia activitat, productes i serveis oferts, i la pròpia localització; o per l'activitat del client, la seva localització, finançament i origen de fons d'ells, localització de l'activitat habitual dels clients i d'altres factors de risc relacionats.

  • Risc de transaccions: s'haurà de tenir en compte el volum i la grandària de les operacions que efectua l'empresa, considerant l'activitat habitual i el perfil dels seus clients, així com el risc associat al mitjà de pagament emprat.

  • i, Risc de canals de distribució: avaluant els mitjans que l'empresa utilitza per interactuar amb els seus clients i el grau de proximitat amb aquests.

2. FASE D'ANÀLISI DELS RISCOS: etapa en què s'analitzen els riscos detectats en termes de probabilitat de què succeeixin, i l'impacte que suposaria per l'empresa si succeïssin. Aquesta valoració donarà lloc a un mapa de riscos on podrem contemplar la situació de l'empresa en relació amb els riscos de ser utilitzada per al Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme, i esdevindrà la fase següent.

3. FASE DE GESTIÓ DELS RISCOS DETECTATS: Aquesta serà la fase de mitigació i control dels riscos. És la fase d'aplicació estratègica de control dels riscos, basada en l'anàlisi que s'ha efectuat a la fase anterior, així com la implementació de les polítiques i procediments de control intern adients.

Aquestes polítiques, controls i procediments tenen com a objectiu mitigar els riscos identificats i analitzats, reduint-los fins a un nivell que l'empresa consideri acceptable en funció de la seva tolerància de risc, per tal d'evitar o minimitzar les amenaces, vulnerabilitats i impactes, així com els riscos reputacionals, operacionals i/o sancionadors que tenen associats.

4. FASE DE MONITORITZACIÓ I REVISIÓ DELS RISCOS: etapa final en què es procedeix a la monitorització i establiment de períodes de revisió dels riscos detectats, així com de les mesures de mitigació implementades, i actualització periòdicament de l'ERI.


ESTUDI DE RISC NACIONAL


Com ja hem comentat, l'Estudi de Risc Nacional (ERN) és l’autoavaluació que realitza el Principat d'Andorra per tal de detectar mancances del sistema de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners i valors i el finançament del terrorisme.


El mes de desembre de l'any 2016 es va concloure el primer Estudi de Risc Nacional (ERN) fet per Andorra, on s'establia que s'havia de renovar al cap de tres anys. Així doncs, en les setmanes vinents es revisarà i actualitzarà l'ERN del Principat que donarà lloc a la seva publicació en els mesos vinents.


És important deixar clar, tal com ho ha fet la nota informativa publicada per la UIFAND a aquests efectes, que aquest Estudi recull unes dades d'una data o període concret, però que aquestes dades varien amb el temps, donat que les deficiències es resolen i la situació del país en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, pot haver variat molt en els últims tres anys. Per aquest motiu és important actualitzar l'Estudi, per tal de poder detectar les noves amenaces i vulnerabilitats del sistema, i que el Principat pugui distribuir els recursos de la forma més eficient possible.


La UIFAND ha facilitat, en els darrers dies, als subjectes obligats dos qüestionaris a fi de poder disposar de dades, tant qualitatives, com quantitatives, dels diferents sectors i activitats en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. El primer qüestionari és un qüestionari general, que permetrà comprendre el marc general en aquesta matèria; i el segon qüestionari és específic per cada activitat i tipus de subjecte obligat.


Els resultats donaran lloc la seva anàlisi, gestió i actualització de l'ERN del Principat de l'any 2016.


Des de KLAB COMPLIANCE SOLUTIONS animem a tots els subjectes obligats del Principat a respondre a aquest qüestionari abans del dia 10 d'agost (data límit que ha establert la UIFAND a la nota informativa abans esmenada) però tal d'obtenir un Estudi de Risc Nacional complert que contempli la realitat del país en l'actualitat i amb tot el treball que hem fet durant els darrers tres anys.A KLAB desenvolupem Estudis de Risc Individual (ERI) per als nostres clients. Si encara no en tens un posa’t en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

Tel. +376 808 178

Mail. info@klabcompliance.com

Web. https://www.klabcompliance.com/

LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/klab-compliance-solutions/


Cristina Prados Ruiz, Assessora Corporate Compliance.

22 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo