• Cristina Prados

COMPLIANCE A L'AULA

COMPARACIÓ DEL SISTEMA DE COMPLIANCE ESPANYOL I ANDORRÀ


L'entrada en vigor de la Llei Orgànica espanyola 5/2010 per a la Reforma del Codi Penal, va introduir al país veí la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Més tard, amb una segona reforma l'any 2015 i l'aparició de la Circular 1/2016 de la Fiscalia, van sorgir el Programes de Compliance i la seva funció dins la cultura empresarial per a la Prevenció de Delictes a les entitats.


Ara, a Espanya termes com: la cultura de Compliance, els Models de Prevenció de Delictes, o els Programes de compliment normatiu, formen part del dia a dia de la Governança corporativa.


Al Principat d'Andorra, a diferència d'Espanya i de la majoria de països europeus i americans, encara no ha arribat aquesta responsabilitat penal de la persona jurídica, i en conseqüència el concepte del Corporate Compliance, encara no s'entén de la mateixa manera que es fa a altres països.


Quan parlem de Compliance a Andorra, sembla que estem parlant de la Prevenció del Blanqueig de Capitals, i aquesta, és només un branca del Govern Corporatiu.


LA IMPORTÀNCIA DELS PROGRAMES DE COMPLIANCE


El Compliance és un conjunt de mecanismes o bones pràctiques instaurades a les empreses amb la finalitat d'evitar o prevenir la comissió de delictes dins l'entitat. És a dir, es tracta de la implementació d'un Model de Prevenció de Delictes (MPD) que estableixi mecanismes eficients per a la prevenció de mala praxi per part de socis, directors, treballadors, col·laboradors o qualsevol persona lligada a l'organització.


Amb aquests Programes, en termes generals, es pretén:

  • En primer lloc, es pretén evitar la comissió de Delictes, instaurant una cultura de compliment normatiu i de bon govern corporatiu per part de l'empresa (Cultura de Compliance);

  • Així mateix, es pretén exonerar a l'empresa d'una futura responsabilitat penal que pugui esdevenir i recaure sobre aquesta, amb motiu de no haver pres les mesures oportunes per tal d'evitar la comissió d'aquests delictes dins la seva competència.

En aquest sentit, una empresa del Principat que vulgui instaurar un Model de Prevenció de Delictes (MPD) dins la seva entitat, estarà complint amb el primer dels objectius d'aquests Programes: evitar la comissió de delictes dins l'entitat. Arribat aquest punt, és important fer menció a la competitivitat comercial que suposa ser una empresa amb aquest principis instaurats per tal de garantir una cultura de compliment i bones pràctiques en el funcionament habitual de la companyia.


Així mateix, la responsabilitat penal de les persones jurídiques arribarà al Principat no massa tard, en ares d'adaptar-nos a la resta dels països en l'àmbit internacional, i en aquest moment els Programes de Compliance, seran obligatoris per a totes les entitats, com ho són a altres països.


El Corporate Compliance no serveis únicament per a eximir la nostra empresa de responsabilitats penals, sinó per implementar a la nostra entitat una cultura de compliment i de prevenció de comissió de delictes, amb una finalitat, de vegades, més sociològica que jurídica.


EL COMPLIANCE AL SECTOR EDUCATIUHi ha sectors més sensibles amb relació a la necessitat d'instaurar un Model de Prevenció de Delictes (MPD), com ara: empreses tecnològiques, organitzacions de serveis de salut, empreses de transport d'aliments, entitats esportives, i/o centres educatius, entre d'altres.


Pel que fa a aquest últim, per al sector educatiu, tot allò que hem comentat té encara una influència més important, donat que els alumnes són una peça més en la relació amb l'escola.


L'alumne, tot i no formar part de la jerarquia empresarial del centre educatiu, és un usuari, client, o beneficiari del servei que aquesta institució presta. Així doncs, tot i que no es troba integrat a la seva estructura, pot esdevenir en subjecte actiu o passiu de la comissió d'un delicte que hagi tingut lloc dins el centre educatiu; i esdevenir una afectació per a l'escola, en qualitat de responsable penal com a persona jurídica.


En aquest sentit, els centres educatius haurien d'implantar un Model de Prevenció de Delictes (MPD), que garanteixi la protecció dels menors davant qualsevol mena de delictes, que busqui una futura eximició de responsabilitat, tant penal com civil, al centre educatiu, i que, tanmateix suposi un increment en la bona reputació del centre en garantir la protecció dels alumnes.


PROTOCOLITZACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ


Més enllà de la implementació d'un Model de Prevenció de delictes (MPD), els Programes de Compliance poden incorporar Protocols d'actuació per tal de fixar una sèrie de pautes preventives o pal·liatives d’aquests riscos per als centres docents.


  • Formació de l'alumnat: dotar a l'alumnat de la informació necessària per a protegir-se davant una situació de risc o, fins i tot, donar eines per actuar en cas de presenciar una situació de risc en primera o tercera persona, i poder denunciar-la.

  • Formació als progenitors, o en tot cas, als tutors legals: formacions dedicades a les famílies dels menors, amb l'objectiu de donar informació de com detectar una situació de risc, i com actuar davant d'aquestes.

  • Formació del personal docent: potser és la formació més important del Programa de Compliance. Es tracta de preparar a l'equip docent per tal que sigui capaç de detectar una situació de risc que pugui esdevenir a l'àmbit escolar. Així mateix, es pretén donar les eines suficients per a poder actuar davant aquestes situacions, amb un procediment concret adaptat a cada situació.

En qualsevol cas, la direcció del centre educatiu ha d'estar implicada al cent per cent en la implementació d'aquests Programes de Compliance, i conèixer tots els extrems dels Models de Prevenció de Delictes (MPD) als efectes d'adaptar, revisar o millorar els Programes, que hauran de ser eficients i efectius per al centre educatiu en qüestió.

A KLAB t'ajudem a incorporar Models de Prevenció de Delictes. Si ets una empresa i encara no tens el teu Programa de Compliance, posa't en contacte amb nosaltres.


Tel. +376 808 178

Mail. info@klabcompliance.com

Web. https://www.klabcompliance.com/

LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/klab-compliance-solutions/


Cristina Prados Ruiz, Assessora Corporate Compliance.


14 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo