• Cristina Prados

ÒRGAN DE CONTROL INTERN: DEL CORPORATE COMPLIANCE, A LA PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS ANDORRÀAls Models de Prevenció de Delictes (MPD) de qualsevol entitat, en l’àmbit internacional, podem trobar els anomenats Òrgans de Control Intern (OCI).


Als països veïns, on el Compliance o els Models de Prevenció de Delictes (MPD) formen part de la legislació aplicable per a les empreses, s’incorporen, necessàriament, una sèrie de mecanismes de control intern per tal de garantir l’eficiència i eficàcia d’aquests models.


A Andorra, que (encara) no ha nascut el Compliance general o els Models de Prevenció de Delictes, donada la inexistència de responsabilitat penal de la persona jurídica al nostre Codi Penal, tenim una normativa en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals (PBC/FT) força estricta.


Dins aquests normativa és on trobem la necessitat de creació dels Òrgans de Control Intern a aquelles entitats que, com a subjectes obligats, garanteixen la prevenció del blanqueig de diners i valors i del finançament del terrorisme a través dels seus manuals de compliment normatiu.


Que és l’Òrgan de Control Intern (OCIC)?


L’Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC) és l’encarregat de verificar el compliment permanent i eficaç de les obligacions de l’empresa, d’acord amb la legislació andorrana de prevenció i lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme.


Per aquest motiu, l’Òrgan d’Administració, de qui depèn directament l’OCIC, haurà de dotar a aquest òrgan amb els mitjans humans, materials, tècnics i organitzatius apropiats per donar compliment a les seves funcions.


Es recomana que la seva composició, característiques, funcions i competències, així com el seu funcionament en general siguin protocol·litzats. Tanmateix, el Protocol servirà per informar als treballadors de l’existència d’aquesta institució interna, i fomentar l’ètica empresarial i el bon govern corporatiu de l’entitat.


És obligatori nomenar un Òrgan de Control Intern?


Una de les obligacions dels subjectes obligats és designar formalment davant la UIFAND, a les persones que componen aquest Òrgan de Control Intern i Comunicació.


Així doncs, s’haurà de presentar a les dependències de la UIFAND el formulari de designació, publicat al web corporatiu de la UIFAND, degudament omplert.


Tanmateix, qualsevol modificació d’aquests extrems haurà de ser notificat de la mateixa forma davant la UIFAND.

Qui pot formar part d’aquest Òrgan de Control?


Pel que fa a la idoneïtat de les persones designades a formar part de l’OCIC, la legislació estableix que els seus membres han de complir, com a mínim, els següents requisits previs al seu nomenament:

 • Ser membres de l’alta direcció o directius de l’empresa;

 • Ser designats per l’òrgan de govern o per la direcció general, en els termes establerts per la UIFAND;

 • Disposar de la professionalitat necessària per desenvolupar les seves funcions amb integritat;

 • Disposar d’experiència, coneixement del marc legislatiu andorrà en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, disponibilitat i autoritat en el si de l’entitat, necessaris per dur a terme les seves funcions dins de l’òrgan de control intern de manera efectiva;

 • Disposar de la potestat per proposar, per iniciativa pròpia, a l’alta direcció, totes les mesures i mitjans necessaris per a garantir el compliment i l’eficàcia de les mesures internes de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme;

 • Tenir accés immediat a tota la documentació relativa a la identificació de clients, a la resta de documentació relativa al compliment de les obligacions de diligència deguda, als registres de les transaccions i a qualsevol altra informació rellevant;

 • i, Tenir una composició adaptada a l’estructura, la complexitat i la grandària del negoci.

Altrament, l’article 40.3 de la Llei 14/2017 disposa que els subjectes obligats han de designar, com a mínim, un directiu membre de l’OCIC perquè actuï com a Representant davant la UIFAND, d’acord amb criteris de formació, idoneïtat i experiència en el sector.


Que ha de fer?


Les tasques de l’Òrgan de Control Intern són les següents:

 • Impulsar i supervisar la implementació i eficàcia del sistema de Prevenció de Blanqueig perquè sigui conforme als requisits establerts a la Llei corresponent;

 • Revisió periòdica del sistema de prevenció deixant evidència dels resultats de les recerques i auditories, i informant a intervals planificats o sempre que sigui necessari a l'Òrgan de Govern i a l'Alta Direcció. Assegurar-se que el sistema de prevenció es revisa a intervals planificats;

 • Informar a tots els col·laboradors, treballadors, directius, Òrgan de Govern, i futurs treballadors de la cultura de treball concorde a la legalitat que se segueix a l’empresa i, en concret, de l'existència del Model de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, i dels protocols implementats, així com de les seves obligacions de compliment;

 • Supervisió i control del compliment del Model de Prevenció de Blanqueig per part dels membres de l’entitat;

 • Detecció de fallades de funcionament en el Model de Prevenció i les seves possibilitats de millora.

 • Verificació de les mesures establertes com a existents a l'Estudi de Risc Individual, confeccionat amb la informació rebuda de les persones entrevistades, que realment existeixen i estan en funcionament;

 • Comprovació, supervisió de la implementació i aplicació efectiva de les noves mesures implementades en l'empresa;

 • Valoració de noves activitats susceptibles de ser incorporades a l'Estudi de Risc Individual, així com en el Model de Prevenció;

 • Estudi, valoració, i establiment de noves polítiques, procediments, controls, mesures i normativa interna per a la Prevenció del Blanqueig;

 • Assegurar que es proporciona la formació contínua de totes les estructures de l'empresa, així com garantir la seva pròpia formació;

 • Assegurar-se que es proporciona l’accés als recursos implementats en matèria de Prevenció de PBC a tots els treballadors;

 • Proporcionar assessorament professional objectiu a l'organització per a l'adopció, implementació, manteniment i millora contínua del sistema de gestió de Prevenció de Blanqueig i Finançament del Terrorisme. Seguiment de les decisions preses en matèria de prevenció i del compliment de les normes i procediments instaurats;

 • Gestió del “Sistema de Gestió de Compliance” (Compliance Management System/CMS). Establir indicadors d'acompliment de Compliance penal, mesurant-ho i analitzant-ho per a identificar les accions correctives necessàries;

 • i, Gestió del canal ètic i vetllar per la correcta aplicació de les garanties inherents al canal ètic establertes en el Protocol corresponent.

Addicionalment, el Representat té tasques pròpies del seu càrrec com:

 • Efectuar les declaracions de sospita a què es refereix l’article 20 de la Llei 14/2017;

 • i, rebre les sol·licituds i els requeriments de la UIFAND, i vetllar per donar resposta en el temps i la forma establerta.


Si aquestes són les seves funcions, a la pràctica, com funciona?


L’OCIC es reunirà de manera periòdica per tractar assumptes relatius al Model de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, i en cas que es produeixi un incident que no pugui ser tractat a la següent reunió periòdica es farà una reunió extraordinària o urgent.


De la convocatòria formal i de les reunions es deixarà constància documental en la qual constarà un ordre del dia, i de les mateixes s'aixecarà una acta que serà signat per tots els assistents.


Així mateix, i donada la situació de pandèmia que estem vivint, serà possible la celebració de reunions per mitjans telemàtics.

Així mateix, l’OCIC depèn directament de l’Òrgan d’Administració, al que reportarà de forma periòdica informes relatius al funcionament del Model de Prevenció de PBC/FT.

 • Amb caràcter anual, l’OCIC elaborarà un Informe anual de la situació del Model de Prevenció PBC/FT, on constaran:

 • Resum de la situació, conclusions i propostes anuals vers al Model de Prevenció instaurat;

 • Resum del funcionament del Canal Ètic;

 • Resum relatiu a les incidències tramitades en aquesta anualitat;

 • Resum de recursos per al correcte funcionament de l’OCIC i pressupost per a la nova anualitat;

 • i, Pla de formació anual.

 • Amb caràcter eventual, l’OCIC reportarà les incidències que hagin esdevingut i que puguin posar en perill el compliment de l’empresa amb relació a les seves obligacions legals en matèria de PBC/FT. Ho farà a través d’un informe exhaustiu amb el contingut de la incidència i les accions proposades de reacció per tal de minoritzar, cessar o evitar el risc causat.

Et sembla massa? Doncs, simplifica el treball!


Hi han empreses que, per les seves dimensions, estructura, o simplement per qüestió de preferències, no es troben en condicions d’assumir aquestes qüestions.

Com que no hi ha cap justificació per incomplir amb aquesta obligació, aquestes empreses poden optar per externalitzar el servei. Això implica disposar d’un assessor extern que es dediqui a donar tot el suport necessari als membres de l’OCIC, i desenvolupi les seves tasques per tal de facilitar el treball d’aquest Òrgan a escala interna.


A KLAB oferim l’assessorament, acompanyament i suport de l’OCIC a les seves tasques. Si necessiteu més informació al respecte, no dubteu en posar-vos en contacte amb el nostre equip.Posa’t en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

Tel. +376 808 178

Mail. info@klabcompliance.com

Web. https://www.klabcompliance.com/

LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/klab-compliance-solutions/

Cristina Prados Ruiz, Assessora Corporate Compliance.


20 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo