pexels-cottonbro-4065905_edited.jpg

CORPORATE COMPLIANCE

A KLAB com a despatx de referencia en matèria de Compliance, implementem Models de Prevenció de Delictes (MPD) per tal d’eximir a les empreses de qualsevol responsabilitat penal o administrativa futura.
Proveïm als nostres clients d’una normativa interna suficient per a optimitzar el seu legítim funcionament, alineat, en tot cas, amb una determinada ètica empresarial basada en una estructura de Governança, Gestió de Riscos i Compliment Normatiu.

 

DIAGNÒSTIC DE COMPLIANCE

Informe de diagnòstic i Informe de Suggeriments

Elaboració d'un Informe de Diagnòstic (ID) elaborant un mapa de riscos per tal de determinar el risc inherent a l'activitat del tractament i treballar els punts febles dels nostres clients per prevenir riscos penals dins l'entitat. 

Elaboració d'un Informe de Suggeriments (IS) per tal de determinar els mecanismes necessaris de mitigació de riscos i obtenir un risc residual assumible pel nostre client. 

CODI DE CONDUCTA I PROCEDIMENTS

Protocols i polítiques

Desenvolupem el Codi de Conducta de l'entitat i Política de Compliance.

La normativa estarà composta per composta per Polítiques i Protocols, amb objectius transversals i específics, per tal de reduir els riscos penals a l'empresa del nostre client. 

GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES

Gestió canal Whistle-Blowing

Gestió del canal ètic o canal de denúncies implementat a la companyia (whistle-blowing). 

La gestió del canal inclourà l'elaboració d'informes de denúncies que es rebin al canal específic gestionat per KLAB; i l'elevació o comunicació a la companyia. Inclou també un informe anual de l'estat de les denúncies de la companyia.  

FORMACIÓ

Programa de formació

Certificació del programa de formació  als membres de la companyia en matèria de Prevenció de Delictes empresarials. Metodologia basada en formació teòric-pràctica i sistema de qualificació a través de test de coneixements.    

Acreditació de la comunicació del Codi de Conducta relatiu a la normativa interna en matèria de Compliance.

REVISIÓ ANUAL

Informe de revisió

Elaboració de l'informe anual de revisió de la situació actual de l'entitat, respecte dels seus models i mecanismes de prevenció de delictes. 

Adequació a la situació dels processos i mecanismes de mitigació riscos i compliment de la normativa.

ASSESSORAMENT I CONSULTORIA

Consultoria personalitzada

Assessorament continuo de professional extern en consultes diàries i situacions quotidianes en matèria de Corporate Compliance.

Reunions periòdiques de seguiment amb l'Òrgan de Control Intern (OCI), convocatòries i actes de reunions, i assessorament personalitzat.